Program Lemur- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Celem Programu Lemur jest zredukowanie zużycia energii, co prowadzi do  zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, poprzez zaprojektowanie i budowę nowych budynków energooszczędnych użyteczności publicznych i budynków zamieszkania zbiorowego.

Program jest skierowany do:

  • podmiotów sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe, które posiadają osobowość prawną,
  • samorządowych osób prawnych, spółek prawa handlowego, jeżeli jednostki samorządu terytorialnego są w posiadaniu 100% akcji lub udziału i jednocześnie są powołane do realizacji zadań własnych,
  • parków narodowych,

Dofinansowanie

Dofinansowanie jest przyznawane  w postaci dotacji i pożyczki.

Dofinansowanie w postaci pożyczki zostaje udzielone na budowę nowych budynków energooszczędnych, a i jej wysokość jest uzależniona od klasy energooszczędności budynku:

  • klasa A: do 1200 zł na 1 m2,
  • klasa B i C: do 1000 zł na 1 m2,

Wysokość umorzonej kwoty pożyczki  wynosi odpowiednio:

  • dla klasy A – do 60%
  • dla klasy B – do 40%
  • dla klasy C – do 20%

W przypadku kwoty dofinansowania, jej wysokość jest również uzależniona od klasy energetycznej projektowanego budynku i wynosi odpowiednio do 20%, 40% lub 60% kosztów weryfikacji dokumentacji projektowej oraz kosztów wykonania.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 29 grudnia 2016 roku lub do wyczerpania alokacji.