Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje sanitarne wodna i kanalizacyjna są ściśle ze sobą związane. Z miejsc, do których doprowadzamy wodę, musimy odprowadzić ścieki.

Instalację kanalizacyjną dzielimy na wewnętrzną znajdującą się w budynku i zewnętrzną leżącą poza budynkiem lecz jeszcze na terenie nieruchomości.

W wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej najczęściej występuje grawitacyjny spływ zanieczyszczonej wody, ścieków. Przemieszczanie ich odbywa się swobodnie pod działaniem własnego ciężaru. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są poprzez instalację kanalizacyjną, która składa się z pionów zbierających ścieki z przyborów kanalizacyjnych i poziomów odpływowych ułożonych ze spadkiem w kierunku odpływu. Całość ścieków trafia do kanalizacji zbiorczej jeśli taka występuje na danym terenie lub do przydomowej oczyszczalni ścieków ewentualnie do szamba bezodpływowego opróżnianego cyklicznie przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Prawidłowo wykonana instalacja kanalizacji sanitarnej jest zwarta, gdzie odległości od pionów do podłączonych do nich urządzeń sanitarnych są jak najkrótsze oraz dobrze wentylowana za pomocą przewodów wentylacyjnych umieszczonych w górnej części pionów kanalizacyjnych. Powinna też zapewniać właściwe prędkości przepływu ścieków co zapobiega zaleganiu w niej osadów i być szczelna, aby powstające w niej gazy i nieprzyjemne zapachy nie były odczuwalne wewnątrz budynku.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się najczęściej systemy wykonane z tworzyw sztucznych gdzie zastosowane materiały są niepalne, odporne na korozję, ścieranie, wysoką i niską temperaturę. Takie cechy posiadają produkty wykonane z polichlorku winylu zwanego potocznie PVC, polietylenu wysokiej gęstości HDPEczy też polipropylenu PP. Ten ostatni możliwy do zastosowania tylko wewnątrz budynku.

Stosowane są również systemy kanalizacji sanitarnej wykonane z żeliwa, które oprócz odporności na ścieranie oraz związki chemiczne charakteryzują się dobrymi właściwościami dźwiękochłonności, są niepalne i nietoksyczne.
Do wykonania zewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej ułożonej w gruncie oprócz takich materiałów jak PVC, HDPE i żeliwa stosuje się rury i kształtki z kamionki, które posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną.
Ścieki gospodarczo-bytowe odprowadzane są z budynku najczęściej jednym przykanalikiem łączącym wewnętrzną i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z publiczną siecią kanalizacyjną lub własną oczyszczalnią czy szambem.
Odprowadzenie wody deszczowej z budynku realizowane jest za pomocą sieci przewodów łączących wpusty podrynnowe (osadniki rynnowe), do których są doprowadzane piony deszczowe tworząc instalację kanalizacji deszczowej. Woda spływa do pionów poprzez systemy rynnowe zbierające ją z powierzchni dachów i tarasów.

Materiał wykorzystywany do wykonania systemów rynnowych to stal ocynkowana, stal wielowarstwowa (pokryta warstwą poliestru; pokryta warstwą plastizolu; pokryta od strony zewnętrznej poliestrem, od strony wewnętrznej lakierem epoksydowym), miedź, aluminium tworzywo lub rynny tytanowo-cynkowe.
Z zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wody opadowe kierowane są do sieci kanalizacji deszczowej bądź rowu melioracyjnego lub alternatywnie, gdy występują sprzyjające po temu warunki, poddane zostają rozsączaniu do gruntu lub retencji czyli zmagazynowaniu i wtórnemu wykorzystaniu.