Instalacja gazowa

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w zależności od warunków lokalnych może być zasilana z sieci gazowej będącej własnością dostawcy gazu, ze stałych zbiorników lub baterii butli znajdujących się na terenie użytkownika.
Do celów socjalno-bytowych w Polsce siecią gazową rozprowadzany jest gaz wysokometanowy lub zaazotowany o średnim (do 500 kPa) lub niskim ciśnieniu (5 kPa).
W instalacjach gazowych wewnętrznych występuje zawsze gaz o niskim ciśnieniu. Kurek główny, będący rozgraniczeniem między instalacją a siecią gazową dostawcy gazu, stanowi początkowy element instalacji gazowej i w przypadku średniego ciśnienia w sieci gazowej przed tym elementem następuje redukcja ciśnienia gazu. Układ przewodów za kurkiem głównym wraz z gazomierzem i armaturą oraz urządzeniami gazowymi wraz z przewodami spalinowymi i powietrzno-spalinowymi jeżeli są one elementem ich wyposażenia stanowi instalację gazową.
W sytuacji gdy zasilamy instalację gazową gazem płynnym ze zbiorników lub baterii butli instalację tę stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym zbiorniki, butle lub kolektory butli wraz z armaturą, wyposażeniem, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi jeżeli są elementem składowym tych urządzeń.

Występują też przypadki zasilania urządzeń gazowych gazem płynnym z indywidualnej butli znajdującej się wewnątrz budynku, wtedy w skład takiej instalacji gazowej oprócz butli wchodzi urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą gazową i wyposażeniem oraz urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi gdy są elementem składowym tych urządzeń.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym budynku gazu z sieci gazowej i gazu płynnego.

Przewody instalacji zewnętrznych mogą być wykonane z rur stalowych lub polietylenowych, natomiast począwszy od 0,5m przed budynkiem wyłącznie z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze szwem przewodowych, łączonych przez spawanie. W budynkach wewnętrzne instalacje gazowe wykonane mogą być z rur stalowych łączonych również za pomącą połączeń gwintowanych lub miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia gazowe można łączyć z przewodami instalacji gazowej na stałe za pomocą posiadających aprobatę techniczną metalowych przewodów elastycznych.

Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia zasilane gazem, sposób prowadzenia
i wykonania przewodów, rodzaj armatury i lokalizacja urządzeń gazowych oraz pomiarowych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, od których zależy bezpieczeństwo jej użytkowania.
Instalacje sanitarne gazowe podlegają obowiązkowym okresowym kontrolom szczelności.