Dofinansowanie modernizacji lub wymiany źródeł ciepła

norwaygrantsUruchomiono nowy program dotacji na modernizację lub wymianę źródeł ciepła. Pieniądze pochodzą ze środków norweskich.

Beneficjenci programu

Wnioski w konkursie mogą składać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkujące i sprzedające ciepło. Wspierane są modernizacje procesu spalania lub zamiany nośnika energii, w tym gazu, oleju, OZE. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.

Celem programu jest:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii

Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na:

• budowie nowych źródeł ciepła,
• budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
• zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.

Dofinansowanie stanowi 30% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 20 mln zł, minimalna – 2 mln zł. Pozostałą część kosztów inwestycji zapewnia wnioskodawca.

Wnioski konkursowe można składać do 14 września 2015 r.