Instalacje Wod Kan

Instalacje Wod Kan Kraków

 

1.Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej

Jedną z ważniejszych instalacji sanitarnych zasilających budynek jest instalacja wodna, którą najczęściej jest instalacja wodociągowa wykorzystująca wymuszony obieg wody zwykle z lokalnego wodociągu lub w przypadku jego braku ze studni, gdzie za pomocą pompy woda jest tłoczona do zbiornika ciśnieniowego zapewniającego równomierność przepływu wody w instalacji.

Woda z własnej studni zazwyczaj wymaga uzdatniania i filtrowania. W przypadku wykorzystywania dwóch źródeł jednocześnie nie wolno łączyć tych instalacji ze sobą.
Bezpośrednio do odbiorników trafia zimna woda użytkowa, ciepła dopiero po podgrzaniu w kotłach lub rozproszonych podgrzewaczach przepływowych lokalizowanych przy punktach czerpalnych. Instalację sanitarną ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku tworzy układ rur, armatura oraz urządzenia doprowadzające wodę. Wewnątrz budynku woda rozprowadzana jest poprzez piony instalacyjne, których ilość jest uzależniona od funkcji i przeznaczenia pomieszczeń oraz sposobu jej dostarczenia.

W celu rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu kotła dwufunkcyjnego, czy też zasobnika stosuje się najczęściej, oprócz pionów z zimną i ciepłą wodą użytkową, również trzeci pion cyrkulacyjny umożliwiający stały przepływ ciepłej wody, co zapewnia szybką dostawę do urządzeń wody o wymaganej temperaturze.

Najbardziej pospolitym materiałem do budowy instalacji sanitarnych wodnych, powszechnie stosowanym w dotychczasowym tradycyjnym budownictwie są kształtki i rury ze stali ocynkowanej. Obecnie coraz częściej stal ocynkowaną zastępuje miedź. Zaletą tego materiału jest jego lekkość oraz prostsza i szybsza technika połączeń co niewątpliwie ułatwia wykonanie takich instalacji, wadą natomiast wyższa cena materiału.

Coraz częściej wykonuje się też instalacje sanitanre wodne z tworzyw sztucznych polietylenu i polipropylenu. Rury wykonane z takich materiałów są lekkie, nie ulegają korozji, nie przewodzą ciepła i ze względu na posiadanie gładkich ścianek wewnętrznych są bardziej odporne na tworzenie się osadów. Pozytywnie oddziaływają na wodę pod względem bakteriostatycznym i bakteriobójczym.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje sanitarne wodna i kanalizacyjna są ściśle ze sobą związane. Z miejsc, do których doprowadzamy wodę, musimy odprowadzić ścieki.

Instalację kanalizacyjną dzielimy na wewnętrzną znajdującą się w budynku i zewnętrzną leżącą poza budynkiem lecz jeszcze na terenie nieruchomości.

W wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej najczęściej występuje grawitacyjny spływ zanieczyszczonej wody, ścieków. Przemieszczanie ich odbywa się swobodnie pod działaniem własnego ciężaru. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są poprzez instalację kanalizacyjną, która składa się z pionów zbierających ścieki z przyborów kanalizacyjnych i poziomów odpływowych ułożonych ze spadkiem w kierunku odpływu. Całość ścieków trafia do kanalizacji zbiorczej jeśli taka występuje na danym terenie lub do przydomowej oczyszczalni ścieków ewentualnie do szamba bezodpływowego opróżnianego cyklicznie przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Prawidłowo wykonana instalacja kanalizacji sanitarnej jest zwarta, gdzie odległości od pionów do podłączonych do nich urządzeń sanitarnych są jak najkrótsze oraz dobrze wentylowana za pomocą przewodów wentylacyjnych umieszczonych w górnej części pionów kanalizacyjnych. Powinna też zapewniać właściwe prędkości przepływu ścieków co zapobiega zaleganiu w niej osadów i być szczelna, aby powstające w niej gazy i nieprzyjemne zapachy nie były odczuwalne wewnątrz budynku.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się najczęściej systemy wykonane z tworzyw sztucznych gdzie zastosowane materiały są niepalne, odporne na korozję, ścieranie, wysoką i niską temperaturę. Takie cechy posiadają produkty wykonane z polichlorku winylu zwanego potocznie PVC, polietylenu wysokiej gęstości HDPEczy też polipropylenu PP. Ten ostatni możliwy do zastosowania tylko wewnątrz budynku.

Stosowane są również systemy kanalizacji sanitarnej wykonane z żeliwa, które oprócz odporności na ścieranie oraz związki chemiczne charakteryzują się dobrymi właściwościami dźwiękochłonności, są niepalne i nietoksyczne.
Do wykonania zewnętrznej instalacja kanalizacji sanitarnej ułożonej w gruncie oprócz takich materiałów jak PVC, HDPE i żeliwa stosuje się rury i kształtki z kamionki, które posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną.

Ścieki gospodarczo-bytowe odprowadzane są z budynku najczęściej jednym przykanalikiem łączącym wewnętrzną i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z publiczną siecią kanalizacyjną lub własną oczyszczalnią czy szambem.
Odprowadzenie wody deszczowej z budynku realizowane jest za pomocą sieci przewodów łączących wpusty podrynnowe (osadniki rynnowe), do których są doprowadzane piony deszczowe tworząc instalację kanalizacji deszczowej. Woda spływa do pionów poprzez systemy rynnowe zbierające ją z powierzchni dachów i tarasów.

Materiał wykorzystywany do wykonania systemów rynnowych to stal ocynkowana, stal wielowarstwowa (pokryta warstwą poliestru; pokryta warstwą plastizolu; pokryta od strony zewnętrznej poliestrem, od strony wewnętrznej lakierem epoksydowym), miedź, aluminium tworzywo lub rynny tytanowo-cynkowe.
Z zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wody opadowe kierowane są do sieci kanalizacji deszczowej bądź rowu melioracyjnego lub alternatywnie, gdy występują sprzyjające po temu warunki, poddane zostają rozsączaniu do gruntu lub retencji czyli zmagazynowaniu i wtórnemu wykorzystaniu.